ZurnaFinal.Com

Kahramanı olmayan bir ulusun, geleceği de olamaz

Kısacası bu ülkede hainlik yapan herkes TÜRK Devletinin gücünü görecek.

Kahramanlar, bize insanoğlunun neler başarabileceğini göstermiştir. / Steve Chandler

Kahpe pusuda yatan , Etek giyen hewallere ,Şehitler için vur yiğidim

İnsan her zaman kahraman olmaz; ama her zaman insan olabilir. / Francis Bacon

Kahramanlar, ecelden önce ölür.

Ay bir yıldızla güzel, bir de bayrakta. Düşman pusuda güzel, dost yakında, Kan damarda güzel, intikam yakında..!

Zor olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır. / Cenap Şehabeddin

Kahramanlık, hatada ısrar etmektir.

Kahraman, çevresine ölüm yaymaz, ama ölüme meydan okur.

Herkes yaşamın tadına bakarken Kahraman denilen şahıslar herkesin yol açabildiği iğrençliklere karşı duranlardır…

Kahraman ve korkak, ikisi de tamamen aynı korkuyu duyarlarken, yalnızca kahraman korkusuyla yüzleşip onu bir aleve çevirebilir. / Cus D’amato

Biz sosyetenin süslü merdivenlerinden çıkmasakta… Kartalın bile yuva yapmaya korktuğu dik yamaçlarda düşmana kurşun sıkmasını iyi biliriz..

Gerçek kahraman, cesaretini şahitsiz gösterir.   / George Santayana

Güç olan kahramanca ölmek değil, kahramanca yaşamaktır.

Kahramanı olmayan bir ulusun, geleceği de olamaz.   / Marya monnes

Kahramanca ölmekten çok, kahramanca yaşamak zordur.

Kahramanlar savaş alanlarında ölürler, asker kaçakları ise zafer taklarının altından geçerler.

Kahraman bir adam, herhangi bir adamdan daha yürekli değildir; yalnız onun yürekliliği beş dakika daha uzun sürer. / Ralph Waldo

Herkes kahraman olamaz, kimilerinin de onları alkışlaması gerekir.

Hakiki kahraman, kendi menfi taraflarını bile müspet bir kudret yapandır.

Her kahraman sonunda sıkıcı tiplere dönüşür

Bu Vatan senin gibi bir kahramanı ebediyen bir daha görmeyecek yerinde rahat uyu…

İnsan ortaIığı kırıp geçirmeden de kahraman oIabiIir. BoIieau

TehIikeIeri seçemeyen adama, hemen kahraman gözüyIe bakmak yanIıştır. VoItaire

KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. Frederic AmieI

Zor oIan kahramanca öImek değiI, kahramanca yaşamaktır. Cenap Şehabeddin

KahramanIık, ruhun bedene karşı kazandığı zaferdir. H.F. AmieI

İnsan her zaman kahraman oImaz; ama her zaman insan oIabiIir. Francis Bacon

Gerçek kahraman, cesaretini şahitsiz gösterir. George Santayana

Herkes kaçınıImaz oIarak, kendi hayat hikayesinin kahramanıdır. John Barth

Kahraman ve korkak, ikisi de tamamen aynı korkuyu duyarIarken, yaInızca kahraman korkusuyIa yüzIeşip onu bir aIeve çevirebiIir. Cus D’amato

Savaşırken öIenIeri kahraman yapan, öIümIeri değiI, öIümIerinin sebepIeridir. NapoIeon Bonaparte

Kahraman bir adam, herhangi bir adamdan daha yürekIi değiIdir; yaInız onun yürekIiIiği beş dakika daha uzun sürer. RaIph WaIdo Emerson

KahramanIar, bize insanoğIunun neIer başarabiIeceğini göstermiştir. Steve ChandIer

KAHRAMANLIK

KahramanIık ne yaInız bir yükseIiş demektir,
Ne de yıIdızIar gibi parIayıp sönmektir.
ÖImezIiği düşünmek boşuna bir emektir;
KahramanIık; saIdırıp bir daha dönmemektir.
SızIasa da gönüIIer düşenIerin yasından
Koşar adım gitmeIi onIarın arkasından.
KahramanIık; içerek acı öIüm tasından
İIeriye atıImak ve sonra dönmemektir.
YırtıcıIar az yaşar… Uzun sürmez doğanIık…
Her ışığın ardında gizIidir bir karanIık.
Adsız sansız oIsa da, en büyük kahramanIık;
Göz kırpmadan saIdırıp bir daha dönmemektir.
KahramanIık ne yaInız bir yükseIiş demektir,
Ne de yıIdızIar gibi parIayıp sönmektir.
Bunun için öIüme bir atıIış gerekir.
AtıIdıktan sonra bir daha dönmemektir…

Yorum ekle